DEVOTION | HINGABE | ADANMIŞLIK

OPEN CALL FOR eigenart magazine ISSUE #97 11.2022-04.2023 |

OPEN CALL FÜRS eigenart Magazin AUSGABE #97 11.2022-04.2023 | Scrolle nach unten für die deutsche Version.

eigenart’ın 97. sayısı için AÇIK ÇAĞRI (11.2022-04.2023) | Türkçe metin için aşağı kaydırın.

Flowing blue text on a pastel blue and purple sky. Text reads "open call - eigenart magazin #97 - hingabe - devotion - ADANMIŞLIK - 11.22-04.23"
Bild von Nani Gutiérrez.

DEVOTION

OPEN CALL FOR eigenart magazine ISSUE #97 11.2022-04.2023

eigenart magazine wants to know what you profoundly dedicate yourself to, what you find sacred. Is your faith an unshakeable belief, one that goes against all odds and stays firm through all trials? As an organised religion or as a shared inner belief, how does faith develop integrative power and group identity? On the other hand, how can faith exclude or separate people from one another?

We’ve been thinking about what we have faith in: the spiritual or magical, but also the earthly people and things we utterly give ourselves to. We’re overly, hopelessly devoted to our work, in love with creation, devout practitioners of the artistic process. Is what we create sacred? How much faith does art-making require? 

We at eigenart are Beliebers. We idolise pop stars, professors, partners, politicians, and maybe even ourselves. These everyday practices of putting people on pedestals can be divine, but also crushing when the adored disappoint. Do you have faith in things you have no evidence for besides your intuition? What is faith without doubt?

Even though much of today’s art industry presents itself as secular, art and faith have long been intertwined. To separate the history of art from the history of religion is nearly impossible because in almost all religions, the arts are closely connected: an affirming functional and referential relationship between ritual and rite. This relationship between aesthetics and spirituality affects our art, often in unacknowledged ways. Most of our art history classes are focussed on European Christian art without mentioning the role Christianity played in colonialism. What postcolonial perspectives are needed in art history? 

We also want to spend time with different kinds of beliefs, sometimes called superstitions or magical thinking. Black cats, Friday the 13th, step on a crack, the evil eye. How do we construe the beliefs of others as superstitions, and our own beliefs as real? Do you manifest your own success? Are astrology Tiktokers and Tarot hotlines just capitalist fads in new disguise or can they actually help us heal? Whose predictions do you trust more: clairvoyants or cryptocurrencies?

We want to hear about your rituals, big and small, and how they relate to your artistic practice. We look forward to your submissions of articles and multimedia work about devotion. Because no matter what, eigenart is devoted to you <3

Your eigenart team

redaktion@eigenart-magazin.de
@eigenart_magazin

(here are some tips for how to publish with us!)


Video von Nani Gutiérrez.

HINGABE

OPEN CALL FÜRS eigenart Magazin AUSGABE #97 11.2022-04.2023

eigenart Magazin möchte wissen, was euch heilig ist, was ihr euch hingebt. Hält euer Glaube allen Widrigkeiten und Prüfungen stand? Ob als organisierte Religion oder als gemeinsame Überzeugung – wie schafft der Glaube eine integrative Kraft und Gruppenidentität? Wie grenzt der Glaube andererseits Menschen aus oder trennt sie voneinander?

Wir haben darüber nachgedacht, woran wir glauben: an das Spirituelle oder Magische, aber auch an die irdischen Menschen und Dinge, denen wir uns voll und ganz hingeben. Wir sind besessen von unserer Arbeit, verliebt in das Schaffen und geben uns ganz dem künstlerischen Prozess hin. Ist das, was wir schaffen, heilig? Wie viel Glaube braucht es, um Kunst zu machen? 

Wir von eigenart sind die-hard fans. Wir vergöttern Popstars, Professor*innen, Partner*innen, Politiker*innen und vielleicht sogar uns selbst. Diese alltägliche Praxis, Menschen auf ein Podest zu stellen, kann himmlisch sein, aber auch niederschmetternd, wenn die Angebeteten enttäuschen. Glaubt ihr an Dinge, für die ihr außer eurer Intuition keine Beweise habt? Was ist Glaube ohne Zweifel?

Auch wenn sich die Kunstindustrie heute größtenteils als säkular präsentiert, waren Kunst und Glaube lange verwoben. Die Geschichte der Kunst lässt sich kaum von der Geschichte der Religion trennen: Kunst fungiert oftmals als bestärkende und bezugnehmende Instanz in Ritual und Ritus. Diese Beziehung zwischen Ästhetik und Spiritualität kann unbemerkte Auswirkungen auf unsere Kunst haben. Die meisten unserer Kunstgeschichtskurse konzentrieren sich auf europäische christliche Kunst, ohne die Rolle des Christentums im Kolonialismus zu erwähnen. Welche postkolonialen Perspektiven braucht Kunstgeschichte? 

Lasst uns auch über das sprechen, was wir manchmal als Aberglauben oder magisches Denken bezeichnen. Schwarze Katzen, Freitag der 13., nicht unter einer Leiter durchzugehen oder der böse Blick. Wie interpretieren wir die Überzeugungen anderer als Aberglauben und unsere eigenen Überzeugungen als real? Manifestiert ihr euren eigenen Erfolg? Sind Astrologie-Tiktoker*innen und Tarot-Hotlines nur kapitalistische Modeerscheinungen oder können sie uns tatsächlich helfen zu heilen? Wessen Vorhersagen traut ihr mehr: Hellseher*innen oder Kryptowährungen?

Wir möchten mehr über eure großen und kleinen Rituale erfahren und wie sie mit eurer künstlerischen Praxis zusammenhängen. Wir freuen uns auf Einsendungen von Artikeln und Multimedia-Arbeiten zum Thema Hingabe. Denn egal was passiert, eigenart glaubt an euch <3

Euer eigenart-Team

redaktion@eigenart-magazin.de
@eigenart_magazin

Übersetzung: Elena Dorn


Video von Nani Gutiérrez.

ADANMIŞLIK

eigenart’ın 97. sayısı için AÇIK ÇAĞRI (11.2022-04.2023)

eigenart dergisi, kendinizi gönülden neye adadığınızı, neyi kutsal bulduğunuzu duymak istiyor.  Adanmışlıklarınız her şeye rağmen devam edip tüm sınavlardan geçen sarsılmaz bir inanç mı? Örgütlü bir din ya da paylaşılan içsel bir düşünce olarak inanç, bütünleştirici gücü ve grup kimliğini nasıl geliştirir? Öte yandan, inanç insanları ne yollarla dışlayabilir ya da birbirinden ayrıştırabilir?

Biz de, hem ruhani ya da büyülü olanlar anlamında hem de kendimizi tamamen teslim ettiğimiz dünyevi varlıklar anlamında, nelere inandığımızı sorguluyoruz. İşlerimize aşırı derecede, umutsuzca adanmış durumdayız; yaratmaya aşığız, sanatsal sürecin adanmış uygulayıcılarıyız. Yarattığımız şeyler kutsal mı? Sanat yapmak ne kadar inanç gerektirir? 

Biz eigenart’ta Belieber‘larız. Pop yıldızlarını, profesörleri, partnerleri, politikacıları ve hatta belki de kendimizi idolleştiriyoruz. İnsanları baş tacı etmeye yönelik bu gündelik pratikler ilahi olabildiği gibi, hayal kırıklığına uğradığımızda yıkıcı bir hâl de alabiliyor. Sezgileriniz dışında hiçbir kanıtınız olmayan şeylere inanıyor musunuz? Şüphe duyulmayan inanç nedir ki?

Günümüz sanat endüstrisi kendini çoğunlukla seküler olarak sunsa da, sanat ve inanç uzun zamandır iç içe. Sanat tarihini din tarihinden ayırmak neredeyse imkânsız çünkü tüm dinlerde sanat ile din yakından bağlantılı; ritüel ve ayin arasında onaylayıcı işlevsel ve referansal bir ilişki var. Estetik ve maneviyat arasındaki bu ilişki sanatımızı çoğu zaman fark etmediğimiz  şekillerde etkiliyor. Sanat tarihi derslerinin çoğu, Hıristiyanlığın sömürgecilikte oynadığı role değinmeden Avrupa Hıristiyan sanatına odaklanıyor. Sanat ve din tarihinde hangi postkolonyal perspektiflere ihtiyaç var? 

Bütün bunların yanı sıra, kimi zaman batıl inanç veya büyü olarak adlandırılan farklı inanç türlerine de odaklanmak istiyoruz. Kara kediler, 13. Cuma, çatlağa basmak, nazar… Başkalarının inançlarına batıl inanç olarak yaklaşırken kendi inançlarımızı nasıl gerçek olarak yorumluyoruz? Kendi başarılarınızı tezahür ediyor musunuz? Astroloji Tiktoker‘ları ya da Tarot yardım hatları yeni kılıklara bürünmüş geçici kapitalist modalar mı yoksa gerçekten iyileşmemize yardımcı olabilirler mi? Kimin tahminlerine daha çok güveniyorsunuz, kâhinlere mi yoksa kripto para birimlerine mi?

Küçük veya büyük, ne boyutta olursa olsun, ritüellerinizi ve bunların sanatsal pratiğinizle ilişkisini duymak istiyoruz. Adanmışlıkla ilgili makalelerinizi ve multimedya çalışmalarınızı göndermenizi bekliyoruz. Çünkü ne olursa olsun, eigenart size adanmış <3

Eigenart ekibinden sevgiler,

redaktion@eigenart-magazin.de
@eigenart_magazin

Translation | Übersetzung | Çeviri: İpek Çınar
Editing | Redaktion | Düzenleme: Zeynep Sami


  1. 1. Belieber, İngilizce believe (inanmak) ve (Justin) Bieber’ın birleşimlerinden oluşan bir sözcük oyunudur.

Scroll to Top